strona główna - priorytet

Przejdź do treści

dzisiaj jestgodzina

e-mail :szkolenia@priorytet.net

tel  : 32 280 76 09

fax : 32 280 76 00

kom. 603876655

Planowane terminy kursów radiologicznych
Plan zajęć :
piatek - od godz. 16:00
sobota ; niedziela od godz. 9:00

Ochrona Radiologiczna Pacjenta
PLANOWANE SZKOLENIA w 2021


Przyjmujemy zgłoszenia na platformę edukacyjną
- nabór ciągły
Egzamin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r poz.2044,
stacjonarny

Listopad
kurs od 01-19.11.2021
miejsce egzaminu - Bytom ul. Łużycka 12
Inspektor Ochrony Radiologicznej
Radiologia   i    Stomatologia


PLANOWANE SZKOLENIA :
Termin kursu:
Następny planowany termin:
19,20,21 listopad 2021
egzamin 21 listopad 2021
egzamin godz 13:00
Uwaga:
Ostatni kurs na starych zasadach.

Opłatę należy dokonać na konto GIS

najpóźniej 7 dni przed egzaminem

Organizujemy w 2021  roku


KURS OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA


U W A G A  zmiany :

Ze względu na pandemię koronawirusa, zgodnie z wytycznymi  GIS, szkolenia będziemy przeprowadzać wyłącznie  na odległość  – w ramach którego przekazywanie wiedzy odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających:

 • stosowanie metod i technik kształcenia na odległość,
 • wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych w postaci elektronicznej oraz kontaktowanie się uczestnika szkolenia z osobami prowadzącymi szkolenie,
 • weryfikację uczestnika szkolenia i dostępu do poszczególnych bloków tematycznych szkolenia oraz kontrolę jego aktywności,
 • sprawdzenie wiedzy po zakończeniu każdego bloku tematycznego szkolenia oraz wgląd do wyników takiego sprawdzenia.
 • w związku z obecną sytuacją epidemiczną, podjęte zostały działania mające na celu umożliwienie przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe1, także w formie na odległość oraz uregulowanie sposobów przeprowadzania egzaminów wewnętrznych w tej formie.
   
  Powyższa kwestia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (Dz. U. poz. 2044), zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach, związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, egzamin wewnętrzny będzie mógł zostać przeprowadzony w formie na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających jednoczesny udział zdającego i egzaminatorów, i będzie mógł polegać na:
   
  1)        udzielaniu   w   czasie   60   minut   odpowiedzi   na   pytania   zawarte   w   teście obejmującym od 30 do 40 pytań z zakresu tematycznego tego szkolenia albo
   
  2)        udzielaniu    odpowiedzi    na    10    pytań     z    zakresu    tematycznego szkolenia, kierowanych do uczestnika tego szkolenia przez egzaminatorów.
   
  Jednocześnie uprzejmie informuję, iż wskazana powyżej regulacja prawna obowiązuje od dnia 20 listopada 2020 r.
 • egzamin na odległość odbędzie się w wyznaczonym dniu a po jego zaliczeniu wydaniy zostanie certyfikat ukończenia szkolenia i zdania egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta wraz z naliczeniem punktów edukacyjnych


koszt szkolenia w formie na odległość , wraz z egzaminem - 350,00 zł/ jedna zgłaszana osoba przy większej ilości zgłaszanych osób - negocjacja cenKURS INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
koszt szkolenia - 780,00 zł
U W A G A  zmiany :

    
Egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, art. 71 ust. 7 i ust. 8) koszt egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie  uprawnień inspektora ochrony radiologicznej ponosi się w formie opłaty  stanowiącej dochód budżetu państwa, i wnosi się ją na rachunek Głównego  Inspektora Sanitarnego w wysokości 560 zł* . w 2021 r

W A Ż N E
Opłatę za egzamin należy uiścić nie później niż w terminie 7 dni przed  dniem egzaminu.

NBP O/O Warszawa 96 1010 1010 0082 9522 3100 0000
W tytule opłaty za egzamin należy podać:
 1. Egzamin IOR ……………… (data i miejsce egzaminu np. 6 września 2020 r. Bytom),
 2. imię i nazwisko osoby zdającej,
 3. siedem pierwszych cyfr numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości osoby zdającej,
 4. adres osoby zdającej.

WAŻNE:
W celu zapewnienia możliwości odbycia egzaminu w możliwie  najkrótszym terminie, po odbyciu szkolenia dowód wniesienia opłaty za  egzamin należy przekazać do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na adres:  sekretariat.hsr@gis.gov.pl,  oraz zabrać go na egzamin w celu okazania, przed rozpoczęciem egzaminu,  składowi egzaminacyjnemu. Powyższe ma na celu weryfikację, czy  zgłaszając się na egzamin osoba uiściła wymaganą przepisami prawa opłatę  za egzamin.
* § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie  nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach  stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. poz. 1534)


Możliwe miejsce zakwaterowania


Hotel sportowy

300 m od naszego Ośrodka

- rezerwacja hotelu  (nie przyjmują zgłoszeń na szkolenia)

tel.  601 163 128
koszt 70,oo zł/doba (ze śniadaniem)

Wykonujemy projekty osłon stałych:   gabinetów stomatologicznych,  gabinetów rtg, gabinetów mammograficznych, gabinetów TK.


Wykonujemy  szkolenia , usługi  i obsługę gabinetów lekarskich i stomatologicznych

w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony p.poż oraz szkolenia w zakresie bhp i p.poż.
Przydatne linki

Wróć do spisu treści