informacja - priorytet

Przejdź do treści

informacja

Inspektor ochrony radiologicznej
            
Egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, art. 71  ust. 7 i ust. 8) koszt egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie  uprawnień inspektora ochrony radiologicznej ponosi się w formie opłaty  stanowiącej dochód budżetu państwa, i wnosi się ją na rachunek Głównego  Inspektora Sanitarnego w wysokości 520 zł* .
Opłatę za egzamin należy uiścić po odbyciu szkolenia albo po  dopuszczeniu przez Głównego Inspektora Sanitarnego osoby do egzaminu bez  konieczności odbycia szkolenia, nie później niż w terminie 7 dni przed  dniem egzaminu.
NBP O/O Warszawa 96 1010 1010 0082 9522 3100 0000

W tytule opłaty za egzamin należy podać:

  1. Egzamin IOR ……………… (data i miejsce egzaminu np. 1 lutego 2020 r. Warszawa),
  2. imię i nazwisko osoby zdającej,
  3. siedem pierwszych cyfr numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości osoby zdającej,
  4. adres osoby zdającej.

WAŻNE:

W celu zapewnienia możliwości odbycia egzaminu w możliwie  najkrótszym terminie, po odbyciu szkolenia dowód wniesienia opłaty za  egzamin należy przekazać do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na adres:  sekretariat.hsr@gis.gov.pl,  oraz zabrać go na egzamin w celu okazania, przed rozpoczęciem egzaminu,  składowi egzaminacyjnemu. Powyższe ma na celu weryfikację, czy  zgłaszając się na egzamin osoba uiściła wymaganą przepisami prawa opłatę  za egzamin.

* § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie  nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach  stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. poz. 1534)

wyślij zapytanie

Jeżeli macie Pasńtwo pytanie odnośnie organizacji kusu

Wróć do spisu treści