organizacja-kursu - priorytet

Przejdź do treści

organizacja-kursu

Inspektor ochrony radiologicznej

Organizacja kursu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie  nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich  stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych ( Dz. U. Nr 239 , poz. 1737).

Organizujemy szkolenia dla Inspektorów Ochrony Radiologicznej typu R  i typu S

Szkolenie  typu R ( radiologia ) następny planowany termin rozpoczęcia :
                           termin :  
na stronie głównej
                          
Szkolenie typu S ( stomatologia ) następny planowany termin rozpoczęcia
termin :
termin na stronie głównej


pobierz druk zgłoszenia PDF


 Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz proponowane wzory oświadczeń       
 
      Główny Inspektorat Sanitarny informuje, iż zgodnie z   10 ust 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1737) w sprawie nadawania uprawnień
  inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych,wniosek o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej powinien zawierać:

  1) imię i nazwisko
  2) datę i miejsce urodzenia
  3) numer PESEL
  4) adres do korespondencji
  5) numer telefonu kontaktowego
  
Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu
2) odpisy (kopie) dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie
3) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy  (staż pracy nie jest wymagany w przypadku osób, które przedłożą dokument potwierdzający, że program studiów wyższych obejmiował zagadnienia a zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń)
4) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące            
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
6) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

   Powyższe dokumenty są akceptowane wyłącznie w postaci oryginalnej lub w kopiach potwierdzonych notarialnie (art. 79 pkt 2 i 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie; Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 369, z poźń.  zm.). Dopuszcza się również poświadczenie przez adwokata lub radcę prawnego (art. 46 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; Dz. U. z 2003r. Nr 86, poz. 804), pracownika organu administracji publicznej   najlepiej pracownika powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej a także podmiot, który wydał dany dokument, jak również poświadczenie przez członka Komisji Egzaminacyjnej, której kandydat przedkłada wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z ww. dokumentami.  
W przypadku konieczności udokumentowania zakresu programu studiów wyższych (  2 ust. 5 rozporządzenia), zwalniającego z posiadania wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania (  2 ust. 4 rozporządzenia), dokumentem potwierdzającym jest poświadczona kopia odpowiednich stron indeksu.


Wróć do spisu treści