wozki widlowe - priorytet

Przejdź do treści

wozki widlowe

Kursy zawodowe

STRONA W BUDOWIE


OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM - Cena kursu 350 zł

Prowadzimy szkolenia z zakresu zdobycia uprawnień na wszystkie rodzaje wózków jezdniowych (widłowych), wraz z uprawnieniami do wymiany butli z gazem (LPG).

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego kierowania wózkami widłowymi (jezdniowymi). Kursanci w trakcie szkolenia zostają zapoznani z budową i zasadami działania wózków różnych typów, a także z przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym i zasadami udzielania I pomocy oraz każdy zostanie przeszkolony z praktycznej nauki jazdy wózkiem. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień do kierowania wózkami.

Warunki przyjęcia na kurs:


- Ukończone 18 lat
- Wykształcenie min.
podstawowe
- Posiadanie zaświadczenia wydanego przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do kierowania wózkami.

Rodzaje uprawnień:

- Wózki jezdniowe z napędem silnikowym wszystkich typów z bezpieczną wymianą butli (LPG)

- Wózki jezdniowe unoszące z napędem elektrycznym
- Wymiana butli gazowych w wózkach
- Wydajemy
również uprawnienia UE w języku angielskim

Program nauczania:


- Typy stosowanych wózków jezdniowych
- Budowa wózka
- Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
- Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
- Wia
domości z zakresu bhp
- Praktyczna nauka jazdy
- Bezpieczna obsługa-wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia
- Wiadomości o dozorze technicznym

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. (Dz.U. z 2002 r. nr 70, poz. 650 z późniejszymi zmianami).

Wróć do spisu treści